top of page

Godt nytår fra klubbenVi ser tilbage på et godt år for Maritime People Club, hvor den har stået på vækst og udvikling. Det gælder både i medlemstallet, som er vokset med næsten 60 procent, samt i vores sagsbehandling og service, hvor vi vokser i takt med medlemmerne.


Endelig slutter vi året af med nye initiativer i form af det første netværk for medlemmer og vores nye Club Family, som vi løfter sløret for i dag – årets sidste dag - til sidst i denne nytårshilsen.


Du kan læse mere om tallene, vores udvikling og de nye tilbud nedenfor i dette nyhedsbrev. Hvor du også kan læse lidt om hvordan vi i Maritime People Club har set vores branche have et godt, vildt og et hårdt 2021. Ligesom vi kigger ind i de trends vi ser for branchen i 2022 og vores egen rolle.


De tørre tal

Medlemstallet i foreningen Maritime People Club er vokset med 58 % i 2021, så der nu er 137 medlemmer. Lægger man dertil de 145 medlemmer i foreningen Danish Maritime Pilot, som også er knyttet Maritime People Club, lander vi på 282 medlemmer i alt.

Det er smule fra målet for 2021, som var at nå 300. Vi er særligt tilfredse med udviklingen i den sidste del af året, og ser derfor med forventning frem til fortsat medlemstilgang i 2022.


Medlemmerne

Det er en meget bred vifte af profiler, som vælger Maritime People Club. Udover lodserne i den selvstændige Danish Maritime Pilots, fordeler medlemmerne sig med 62 % ansat til søs, 29 % i land og 9 % indenfor offshore.


Offshore Olie og gas er dog samlet set en stor gruppe i MPC, da vi har medlemmer både på landjorden og offshore. Maersk Drilling er virksomheden hvor flest MPC medlemmer er ansat, derefter følger rederierne Maersk, Esvagt og DFDS som de tre største.


Af medlemmerne til søs er 35 % ansat som skibsførere og 31 % styrmænd. Maskinmestrene ud gør 20 %, heraf er langt de fleste maskinchefer.


Særligt for vores maskinmester gælder at de fleste er ansat i private lystyachter. Så mange, at hvis det var et rederi ville det være rederiet med flest MPC medlemmer ansat. Vi har også enkelte navigatører i yachting. Disse medlemmer hjælper vi primært med deres skatteforhold, som kan kompliceres af at deres yachts nogle gange opholder sig i længere perioder i samme land.


De resterende 14 % af vores søfarende er kokke, kranførere, catering mv.

På landjorden er sammensætningen også bred fra CEO over Head of operations, inspektører, og superintendents til konsulenter, VTS-operatører med videre.


Service Omfanget af vores service er vokset i takt med udviklingen af medlemmer. Mange vælger medlemskab fordi de har noget de gerne vil have hjælp til (fx skat) eller noget de gerne vil (fx et karriereskift). Normalt kan man ikke melde sig i fagforening, hvis man har en sag der rækker tilbage i tid. Hos MPC kan vi bedre håndtere det, da vores servicekoncept bygger på at man betaler for den ekstra hjælp – enten et engangsbeløb for at få ordnet årsopgørelsen til SKAT eller man opgraderer til CLUB+ medlem, hvis vi skal køre en sagsbehandling. Det er klart at man ikke kan komme med en kæmpe sag, der rækker år tilbage, og forvente en retssag med advokater osv. Men det er heller ikke det vi ser. Folk kommer til os med aktuelle og konkret sager - og så hjælper vi.


Skatterådgivning En stor del af vores rådgivning og sager drejer sig om internationale skatteforhold, både med at få lavet årsopgørelser og løse medlemssager hvor SKAT efter vores opfattelse har taget et forkert udgangspunkt.

Vi har været i Landsskatteretten et par gange med positivt udfald. En sag har SKAT valgt at føre videre ved domstolene, da de var uenige i det medhold vores medlem fik i Landsskatteretten. Vi har også en afgørelse, som vi venter spændt på i Landsskatteretten, og et forhåbentligt positivt udfald i starten af 2022.


Som nævnt har vi en del medlemmer med jobs i private lystyachter. De fleste af dem hjælper vi med rådgivning om hvordan de skattemæssigt bedst etablere sig internationalt – og siden med hjælp til selvangivelse og årsopgørelser. Generelt kræver SKAT mere og mere dokumentation. Det kan sagtens løses. Der er lidt mere tid og arbejde i det. Derfor kommer vi i 2022 til at justere prisen lidt op for at få ordnet selvangivelse og årsopgørelse for udenlandske jobs og skatteforhold.


Det er også rygtedes på nettet at vi kan noget i MPC med internationale skatteforhold. Konkret har vi også fået et par medlemmer, som ikke er maritime, men arbejder og bor i udlandet. De er velkomne, så længe de kan finde sig i at vores øvrige interesser i klubben er maritime. Det gør dem ikke noget. De er tilfredse med hjælp og rådgivning.


Vi har også haft nogle medlemssager vedrørende DIS-forhold, pensioner og udligning. Heraf en større sag med en god portion penge til vores medlem for flere indkomstår, som vi fik sat på plads.


Karriere Vi har i løbet af året hjulpet en del medlemmer, som gerne vil noget med deres karriere og jobs. Vi stater typisk med at lave en jobafklaring med medlemmerne, og siden hjælper vi videre med enten CV eller bistand i forbindelse med jobansøgninger.


For en del medlemmer, som enten sejler eller er på offshore ude, har det vist sig godt at vi fra MPC har hjulpet med konkret. Det kan til tider være svært at søge jobs og skrive ansøgninger mens man er ude. Så er det godt vi kan hjælpe.


Vi har også udført flere coachingforløb i 2021. Det har både været i forbindelse med jobansøgninger eller opstart af egen virksomhed mens andre har været om de større spørgsmål: ”Er jeg rette sted i mit liv og karriere, skal jeg prøve noget nyt? Kan jeg skifte område inden for det maritime, fx gå i land?”


Læs mere HER


Jura MPC er dannet som et sted, hvor man kan få nem og hurtig rådgivning. På det juridiske område handler det meget om kontraktforhold. Nogle vil lige have løbet deres kontrakt igennem, inden de skriver under på nyt job. Andre vil lige sikre sig, at de siger op på den korrekte måde og hvordan de evt. kan tiltræde nyt job så tidligt som muligt. Mens andre igen, fx til søs, har spørgsmål til fridøgn, udmønstringsperioder osv. for at finde ud af hvad der er deres ret og pligt.


Som et tilkøb tager vi også med ud som bisidder for medlemmer, der skal til samtaler med deres arbejdsgiver. Det har vi været 5 gange i år, og det er gået godt. Det er en god måde at få løst eller afklaret uenighederne på dagen, så alle parter kan komme videre.


Trends og opbrud Vi lukker i dag det andet kalenderår påvirket af Corona-pandemien. 2021 har været bedre end 2020, men der er stadig mange problemer i forbindelse med at rejse rundt i verden som søfarende og offshore medarbejdere – og særligt med at komme til og fra sit skib eller sin platform til tiden. Tiden der medgår til karantæner og ekstra rejsedage, går som oftest fra hjemmeperioderne.


2021 har også været crazy i forhold til logistik og skibstransport, så der har været nok at lave. Verdenshandlen har særligt givet containerbranchen en helt utrolig efterspørgsel og historisk stor indtjening. De enorme overskud, særligt i Maersk Line, har også igen rettet politisk fokus på erhvervet statsstøtteordninger i form af DIS og tonnageskat.


I den forbindelse mener vi i MPC ikke ordningerne lader sig rulle tilbage, men vi ser et stort behov for at der kommer en debat om dansk beskæftigelse og ikke mindst om uddannelse og jobmuligheder for unge danskere, så vi kan blive ved med at udvikle Danmarks maritime kompetencer.


Vi har særlig opmærksomhed på udviklingen, hvor flere og flere rederier anvender ship management. I år har både Norden og Maersk Tankers skilt sig af med egen teknisk organisation og ansatte søfarende, som er flyttet ud til management.


Det er på en gang bekymrende og nye muligheder. Det er bekymrende, at der bliver færre danske rederier med egne ansatte. Til gengæld giver managers også flere muligheder. Forstået på den måde, at man gennem ansættelse via et ship management selskab, kan komme i kontakt med flere rederier og måske lettere skifte skibstyper og karriere, fordi ship managers ofte servicere mange rederier og flere typer af rederier.


Vi har fra MPC haft god dialog med nogle af de store internationale ship managers, som bestemt viser interesse for danske skibsofficerer. De har kunder, som gerne vil have og betale for et højere kompetenceniveau.


Vi vil derfor i 2022 udvide vores kontakter og muligheder indenfor danske jobs i hos internationale ship managers. Særligt har vi behov for at finde de kombinationer og muligheder, hvor der kan udbetales nettoløn som i DIS.


Der er ingen tvivl om at den danske maritime branche i 2021 har taget store skridt til at blive endnu mere global. Det betyder at vi som organisation skal tænke lige så globalt.

EU DIS og nye kombinationer For at understøtte danske jobs til søs i en global verden, og dermed til gavn for udviklingen af de samlede maritime kompetencer i Danmark, har vi i 2021 været fokuseret på at finde praktiske løsninger.


Vi har været i kontakt med SKAT og endelig fået dem til at udstede nogle retningslinjer for og hvordan et EU baseret rederi (manager) kan ansætte danske søfarende på nettoløn på skibe med EU-flag. De vil kunne hjælpe en del danske søfarende. Det kræver at det udenlandske rederi lader sig registrere i Danmark – evt. gennem en repræsentant – og indberetter som nettoløn til SKAT.


Er du medlem og har enten et job eller et job på hånden for et EU-rederi på EU-flag, så vil vi fra MPC gerne hjælpe dit rederi med at få etableret dig på nettoløn.


Danske søfarende kan også sejle på ”nettoløn” (være fritaget for dansk skat) hvis de ansættes ud af Cypern eller Singapore i de rette konstruktioner. Det er særligt attraktivt for en konstruktion med ship managers, som er placeret i disse lande.


Vi har i 2021 været i dialog med nogle ship managers og har fået indblik i standard kontraktforhold mellem ship managers, rederierne (kunderne) og søfarende (de ansatte), så vi kan komme videre med forhåbentligt at få bindende tilsagn fra SKAT. Er du medlem og interesseret? Så vil vi gerne sætte dig i forbindelse med et ship manager selskab og sammen hjælpe videre med den rette konstruktion til godkendelse hos SKAT. Får vi de første sager igennem, håber vi at etablere en praksis, der kan skabe gode jobmuligheder globalt på ”nettoløn”.


Netværk Sidst i 2021 er det også lykkedes at få taget initiativ til vores første netværksgruppe. Der er nu åbent for tilmelding.


Læs mere HER


Netværket, der får navnet Blue Network #1, har sit omdrejningspunkt omkring medlemmer med egen virksomhed eller som er selvstændige i deres jobs som konsulenter eller ledere.

Vi har lavet en billig og fleksibel netværksmodel, hvor det kun koster 1500 kr. om året udover medlemskabet af MPC at være med. Vi vil rigtigt gerne sikre en geografi og samling af medlemmer med nogenlunde samme interesser i hvert netværk.


Er du medlem og har du en ide til netværk # 2, så kontakt os.


Club Family

Som noget helt nyt introducerer vi ved indgangen til 2022 et CLUB Family medlemskab.

MPC er ikke nogen stor organisation. Vi har ikke mange tusinde medlemmer og vi er ikke medejere af forsikringsselskaber eller lignende. Så vi kan ikke tilbyde medlemsrabatter i indkøbsforeninger eller billigere forsikring.


Til gengæld vil vi gerne give vores medlemmer gavn af det vi gør bedst. Nemlig, at yde en god og kompetent rådgivning, hvis man gerne vil prøve noget andet end de etablerede fagforeninger.


Derfor tilbyder vi vores medlemmer, at din ægtefælle og/eller samlever også kan blive medlem til en reduceret pris på 75 kr. pr måned. Sammen med dit medlemskab kommer I således til samlet at betale 200 kr. pr måned.


Din ægtefælle/samlever skal være opmærksom på, at vi ikke forhandler overenskomster. Vi hjælper med jura, skat og karriere omkring hans eller hendes individuelle ansættelsesforhold, uanset branche. Din ægtefælle/samlever skal også være opmærksom på, at vi som organisation primært interesserer os for den maritime branche.


Hvis et CLUB Family medlem får en sag eller andet, som vi skal hjælpe med eller overtage udover almindelig rådgivning. Så skal han/hun også opgradere til CLUB +, hvis man fx gerne vil have at coachingforløb om eget job eller karriere - eller fx tilkøbe en service som bisidder, hvis vi skal med ud at løse et problem med en arbejdsgiver.


CLUB Family medlemmer skal oplyse hvilket CLUB medlem de er tilknyttet. Det fremgår ved tilmeldingsproceduren.


Alt i alt er vi godt tilfredse i MPC med året 2021. Vi har fået gang i medlemsudvikling. Vores model med et basis CLUB medlemskab til en lav pris (125 kr. pr måned), hvor de medlemmer, som har brug for ekstra hjælp tilkøber den, har gjort at vi er godt funderet som forening med et lille medlemstal. Det skaber samtidig en god platform for fortsat vækst i 2022 til gavn for alle medlemmer og Maritime People Club


Vi ønsker alle medlemmer og øvrige i den maritime branche


GODT NYTÅR

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page