• Maritime People Club

Frist 1. maj 2021, hvis DIS-søfolk ikke vil miste ret til genoptagelse for 2017


Præmier til arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og gruppelivsforsikring/kritisk sygdom for DIS-søfarende gennem alle år er blevet håndteret forkert af SKAT – og derfor også af udligningskontoret.

SKAT vil ikke genoptage af sig selv. Du skal selv klage, hvis du ønsker penge tilbage. Skal jeg hjælpe dig ? Hvis du ikke vil miste 2017, skal du kontakte mig nu eller senest 1. maj 2021


OBS for 2020 og 2021 : Vi gør opmærksom på, at indberetningssystemerne heller ikke er rettet, hvilket betyder, at man selv skal sørge for at slette indberetningerne til gruppeliv og sundhedsforsikringer i rubrik 457. Det gælder både når man kan indberette 2020 fra en gang i marts og på forskudsopgørelsen for 2021. Ændring af forskudsopgørelsen har allerede nu betydning for kompensationen, hvis man har bedt om forlods udbetalinger.

Af Skatterådgiver Jytte Hjorth, Maritime People Club

Skattestyrelsen har udstedt et såkaldt styresignal, der giver ret til genoptagelse af skatteansættelserne og årsopgørelserne for årene 2017 – 2019 for alle DIS- søfolk med en arbejdsmarkedspensionsordning med sundhedsforsikring og/eller gruppelivsforsikring/kritisk sygdom.


Udover penge tilbage i skat til alle, skal DIS-søfolk der bruger Udligningskontoret også have penge tilbage i kompensation. MEN du skal selv ansøge.

Selvom om vedrører alle DIS-søfolk med en arbejdsmarkedspension tager SKAT ikke et fælles initiativ. Dermed gør Udligningskontoret heller ikke.

Hvad handler det om?

Mange DIS-ansatte har gennem årene undret sig over poster på årsopgørelsen på mellem 500 og 1.000 kr., der er angivet som personlig indtægt og som derfor medfører, at der skal betales skat, selv om man i øvrigt kun har DIS-indkomst.


Problemet – eller den fejlagtige beskatning – opstår, når arbejdsgiverne (rederierne) foretager indbetaling til pensionsselskaberne. Pensionsselskaberne tager så en del af indbetalingerne til dækning af sundhedsforsikring og gruppelivsforsikring. Sidstnævnte dækker over forsikring ved kritisk sygdom.


For landansatte, der betaler sædvanlig skat, er det helt naturligt, at man skal beskattes af disse præmier, skattemæssigt er fastsat som personalegoder, der beskattes som løn. For DIS-ansatte er der ligeledes tale om personalegoder, der skal sidestilles med den øvrige løn. Altså som DIS-indkomst, som nettoløn.


Pensionsselskaberne har imidlertid ikke haft særlige koder til at indberette bidragene, og så ruller skatten.

Rejste sagen Tilbage i min tid i Søfartens Ledere rejste jeg sagen sammen med Fritz Ganzhorn i 2016. Vi anmodede om ændring og nedsættelse for et medlem vedrørende dette spørgsmål. Denne sag er først nu blevet afgjort til Lederne Søfarts fordel, og det pågældende medlem får formentligt rettet sine årsopgørelser for 2014 og efterfølgende år. Afgørelsen vil naturligvis også få betydning for de kommende år.


Ud over selve skattebetalingen, har det forhold, at beløbet fremstår som en indtægt på årsopgørelsen også haft betydning for de kompensationer, der er udbetalt fra Udligningskontoret, dvs. der har været en dobbelt negativ effekt for mange DIS-ansatte.Langsommelig behandling får konsekvens Vi har undervejs gennem årene rykket for en afgørelse, herunder har vi påklaget sagen til Ombudsmanden. Vi har deltaget i møder om sagen og har i det hele taget været dybt frustrerede over, at sagen skulle tage så lang tid.


Da der ikke forelå en afgørelse fra SKAT, var der nemlig ingen mulighed for at indbringe klagen hverken for Landsskatteretten eller domstolene og bryde forældelsen.

Hvis det ændrede syn på beskatning var truffet af enten Landsskatteretten eller en domstol, ville styresignalet efter praksis give mulighed for af genoptage sager tilbage til den oprindelige sag, det ville sige hel tilbage til 2014


Nu er der så endelig kommet en afgørelse, der giver alle DIS-søfarende medhold i, at disse beløb ikke er skattepligtige. Så langt så godt – men reelt har DIS-ansatte, som nævnt, mistet retten til genoptagelse tilbage til 2014.


Dertil kommer, at også Udligningskontoret opererer med en tre-årig forældelse.


Afgørelsen vil naturligvis få betydning for de kommende år, idet tingene nu er rettet ind korrekt. Vi har fået oplyst at pensionsselskaberne nu får nye koder fra SKAT, så alle DIS-ansatte pensionskunder bliver håndteret korrekt.


Skal jeg hjælpe dig?

Der er allerede lagt vejledninger ud til hvordan man hver for sig kan klage over sin skatteansættelse omkring denne problemstilling.


fx fra Udligningskontoret: https://udligningskontoret.dk/2020/09/styresignal-11-9-2020/

Hver enkelt skal selv anmode om genoptagelse af skatteansættelserne. Disse kan genoptages for årene 2017 og senere, og skal senest være myndighederne i hænde den 1. maj 2021.

Her i Maritime People Club hjælper vi alle medlemmer med det praktiske og søger om genoptagelse for dig.


Jeg kan alt i alt kun opfordre til, at der snarest indsendes anmodninger om ændring af skatteansættelserne, for dermed at få størst muligt udbytte af afgørelsen.